Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Inspektor ds. Organizacyjnych

Iwona Lis

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 330 Inspektor ds. Organizacyjnych

Do zadań inspektora należą:

 • Opracowywanie niezbędnych materiałów informacyjnych dotyczących działalności komórek organizacyjnych.
 • Protokołowanie zebrań i narad organizowanych przez dyrektora lub jego zastępców.
 • Przyjmowanie wniosków i roszczeń związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i majątku szpitala, prowadzenie związanych z tym postępowań wyjaśniających i korespondencji oraz przekazywanie we właściwym terminie stosownej dokumentacji brokerowi lub firmie ubezpieczeniowej.
 • Opracowywanie niezbędnych dokumentów dotyczących ubezpieczenia majątkowego i Odpowiedzialności Cywilnej szpitala, współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi.
 • Załatwianie interwencji zgłaszających się pacjentów w zakresie organizacji przyjęć przez poszczególne komórki organizacyjne.
 • Współpraca z komórkami medycznymi związana z przekazywaniem pacjentów do ośrodków pielęgnacyjno-opiekuńczych.
 • Występowanie do ośrodków pomocy społecznej o wydanie decyzji dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym pacjentów nieubezpieczonych.
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących organizacji szpitala – rejestracja zmian w sądzie i rejestrze wojewody.
 • Załatwianie wszelkich formalności związanych ze zmianami w strukturze organizacyjnej komórek szpitala.
 • Udział w opracowywaniu: statutu, regulaminów, poleceń wewnętrznych,
 • Prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi w sporządzaniu odpowiedzi na wykonanie zalecenia pokontrolne.
 • Prowadzenie dokumentacji skarg i wniosków oraz odpowiedniej korespondencji związanej z ich wyjaśnianiem.
 • Prowadzenie wykazu aktów prawnych.
 • Prowadzenie elektronicznej wersji obowiązujących Zarządzeń Dyrektora.
 • Udział w pracach Zespołu Terapeutycznego oraz prowadzenie dokumentacji z jego działalności.
 • Prowadzenie różnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie działalności szpitala.
 • Współpraca z innymi jednostkami w zakresie akredytacji do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych i staży kierunkowych.
 • Zastępstwo w sekretariacie Dyrektora w czasie nieobecności sekretarki.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szpitala, jego zastępców, które wynikają z potrzeb Szpitala, a nie są objęte niniejszym zakresem czynności.
 • Przestrzeganie zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości usług.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)