Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dietetyk-edukator

11 czerwca 2015
Oferta dodana przez: Dział personalny

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie: Usług w zakresie dietetyka - edukatora w Oddziale Wewnętrznym C z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony – 1 rok. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs ……………..” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. M. w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 78/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 11.06.2015r., do przeprowadzenia konkursu ofert w zakresie dietetyka-edukatora w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na pełnienie usług w zakresie dietetyka-edukatora w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęła 1 oferta, w tym 1 ważna, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez: Centrum żywieniowo-dietetyczne "Porcja Zdrowia Agnieszka Grabarz z siedzibą 775-201 Koszalin ul. Dworcowa 4/3 jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)