Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych

14 października 2020
Oferta dodana przez: Dział personalny

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na udzielanie:

świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii , Intensywnej Terapii Dorosłych.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony 4 lata.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt (wzór) umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 166/2020, 168/200, 169/200 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 13.11.2020 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęły 3 oferta, w tym 3 ważne, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1, nr 2 i nr 3 złożonych przez: 1) Annę Witman prowadzącą działalność gospodarczą : Praktyka Lekarska Anna Witman z siedzibą w Koszalinie 2) Piotra Grzywacz prowadzącego działalność gospodarczą: Gabinet Lekarski Piotr Grzywacz z siedzibą w Koszalinie 3)Michała But prowadzącego działalność gospodarczą: Galen Medycyna Bólu Anestezjologia Specjalistyczna Praktyka Lekarska Michał But z siedzibą w Koszalinie jako spełniających wymagania konkursu i najkorzystniejsze.

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)