Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konkurs ofert na wykonywanie opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym C z Pododdziałem Diabetologii

14 lipca 2015
Oferta dodana przez: Dział personalny

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

Opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym „C” z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony – 1 rok. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym „C” z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernikaw Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 96/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 27.07.2015 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym C z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęła …1.. oferta, w tym …1.. ważna, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr ….. złożonej przez: Firma „Indywidualna Tetiana Skliar YAT z siedzibą 85-684 Bydgoszcz ul. Skromna 5/56 ,jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)