Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną

13 grudnia 2017
Oferta dodana przez: Dział personalny

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie: świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie………-………/czas określony…1 roku Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt (wzór) umowy oraz formularz ofert(owy) można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Szpitala www.swk.med.pl. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i IPO Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęło …3.. oferty, w tym …3.. ważnych, Komisja zdecydowała o przyjęciu 3 ofert. złożonych przez: 1. …Małgorzata Przybysz Megi-Med. Usługi Ratownictwa Medycznego Małgorzata Przybysz 76-042 Rosnowo 2. Jednostka Ratownictwa Medycznego MEDICA Monika Wiśniewska Koszalin ul. Kolejowa 71 3. Tomasz Mazur Usługi Ratownictwa Medycznego 75-430 Koszalin ul. Fińska 28

jako spełniających wymagania konkursu i najkorzystniejsze.

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)