Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Wielosalowym Zespole Operacyjnym

23 marca 2017
Oferta dodana przez: Dział personalny

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu czas określony 1 rok. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej.” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 67/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 23.03.2017 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika 7 w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęła 2 oferty, Komisja zdecydowała o przyjęciu obu ofert złożonych przez: 1. Joanną Lewy prowadzącą działalność gospodarczą p.f. Joanna Lewy z siedzibą 75-531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 98E/11 oraz Możdżyńską Aleksandrą prowadzącą działalność gospodarczą p.f.: Indywidualna Praktyka Pielęgniarska i Usługi Kosmetyczne Aleksandra Możdżyńska z siedzibą 76-150 Darłowo ul. Hanki Sawickiej 3a m1 jako spełniające wymagania konkursu i najkorzystniejsze.

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)