Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Koordynator Oddziału Wewnętrznego "C" z Pododdzałem Diabetologii, Pracownią Holterowską

09 września 2016
Oferta dodana przez: Dział Personalny

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

Pełnienie funkcji Koordynatora w Oddziale Wewnętrznym C z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony – 6 lat Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na pełnienie funkcji Koordynatora w Oddziale Wewnętrznym C z Pododdziałem Diabetologii” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 130/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 21.092016 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora w Oddziale Wewnętrznym C z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika 7 w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęła 1 oferta Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty złożonej przez: 1. Sławomira Strzałkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pf. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Internistyczno Kardiologiczny z siedzibą w Koszalinie ul. Orląt Lwowskich 18 jako spełniającą wymagania konkursu i najkorzystniejszą

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)