Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

15 stycznia 2015
Oferta dodana przez: Dział personalny
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

Opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowniami: Elektroterapii, USK, Holterowską, Prób Wysiłkowych, Hemodynamiki, Kontroli Stymulatorów i Zaburzeń Rytmu, Rehabilitacji Kardiologicznej, Rentgenodiagnostyki Zabiegowej, Urządzeń Wszczepialnych Serca, Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów.Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony – 1 rokOferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowniami: Elektroterapii, USK, Holterowską, Prób Wysiłkowych, Hemodynamiki, Kontroli Stymulatorów i Zaburzeń Rytmu, Rehabilitacji Kardiologicznej, Rentgenodiagnostyki Zabiegowej, Urządzeń Wszczepialnych Serca, Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernikaw Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 5/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 15.01.2015r., do przeprowadzenia konkursu ofert na pełnienie opieki i samodzielnej opieki medycznej w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora w Oddziale Wewnętrznym B z Pododdziałem Nefrologicznym Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęła 1 oferta, w tym 1 ważna, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez: Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Patyński z siedzibą 78-550 Czaplinek ul. Kochanowskiego 20a/26 jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)