Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Opieka lekarska w Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji z Oddziałem Dziennym i Poradniami

12 maja 2017
Oferta dodana przez: Dział personalny

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie:

opieki lekarskiej w Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji z Oddziałem Dziennym i Poradniami Rehabilitacji Narządu Ruchu Dorosłych, Rehabilitacji Narządu Ruchu Dzieci, Logopedyczną i Wad Postawy, Dział Fizjoterapii: sale gimnastyczne, fizykoterapia, hydroterapia Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu czas określony 4 lata Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie …….”Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 95/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 19.05.2017r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika 7 w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęła 1 oferta, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty złożonej przez: 1. Irenę Awchimkow prowadzącą działalność gospodarczą p.f. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Irena Awchimkow z siedzibą w Tatowie 17 jako spełniająca wymagania konkursu i najkorzystniejsze.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)