Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Opieka lekarska w Przychodni Onkologicznej z Poradniami

02 listopada 2016
Oferta dodana przez: Dział Personalny

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie: Opieki lekarskiej w Przychodni Onkologicznej z Poradniami: Onkologii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej, Medycyny Paliatywnej, Psychologii, Profilaktyki Raka Piersi, Onkologii Ginekologicznej, Leczenia Bólu, oraz Pracowniami: Mammograficzną, Mammotomiczną i USG. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu czas określony – 1 rok Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie opieki w Przychodni Onkologicznej z Poradniami: Onkologii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej, Medycyny Paliatywnej, Psychologii, Profilaktyki Raka Piersi, Onkologii Ginekologicznej, Leczenia Bólu, oraz Pracowniami: Mammograficzną, Mammotomiczną i USG” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 160/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 04.11.2016 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na opiekę lekarską na na rzecz pacjentów w Przychodni Onkologicznej z Poradniami: Onkologii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej, Medycyny Paliatywnej, Psychologii, Profilaktyki Chorób Piersi, Onkologii Ginekologicznej, Leczenia Bólu oraz Pracowniami: Mammograficzną, Mammotomiczną i USGg Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika 7 w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęła 1 oferta Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty złożonej przez: 1. lek. med. Kamila Leszner prowadząca działalność gospodarczą p.f. BKamila Leszner z siedzibą 71-806 Szczecin ul. Kolonistów 60a/4 jako spełniającą wymagania konkursu i najkorzystniejszą

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)