Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Opieka pielęgniarska w Oddziale Wewnętrznym C z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską

04 kwietnia 2016
Oferta dodana przez: Dział personalny
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na wykonywanie: 

opieki pielęgniarskiej w Oddziale Wewnętrznym C z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne. Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – na czas określony – 1 rokOferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na wykonywanie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Wewnętrznym C z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szpitalu Wojewódzkim im. M. w Koszalinie w ciągu 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Organizator konkursu zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Skargi i protesty w sprawach dotyczących konkursu można składać w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7.”

omisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 43/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 05.04.2016 r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskichj w Oddziale Wewnętrznym C z Pododdziałem Diabetologii, Pracownią Holterowską Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika 7 w Koszalinie.w następujący sposób: wpłynęły 2 oferty Komisja zdecydowała o przyjęciu ofert złożonych przez: 1. Dorota Wroniak oraz Wiesław Kowalewski jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)