Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Aparat do znieczuleń z zestawem monitorującym dla dorosłych, dzieci i noworodków

08 kwietnia 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

APARAT DO ZNIECZULEŃ Z ZESTAWEM MONITORUJĄCYM DLA DOROSŁYCH, DZIECI I NOWORDKÓW

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2.Zakres lub wielkość zamówienia: aparat do znieczuleń z zestawem monitorującym dla dorosłych , dzieci i noworodków – 1 szt. 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Termin wykonania zamówienia wynosi do 4 tygodni od daty podpisania umowy. 6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: •prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; •nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; •wykonali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie dostawy aparatów do znieczuleń w konfiguracji nie gorszej niż określa niniejsza specyfikacja; •posiadają autoryzację (zezwolenie) producenta na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu. 8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Kryteria oceny ofert: •cena – 70 %; •jakość – 30% 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 16.04.2010r. do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • unieważnienie postępowania-aparat do znieczuleń.pdf
  pobierz (47 KB unieważnienie postępowania-aparat do znieczuleń.pdf, data publikacji: 21 kwietnia 2010)
 • odpowiedzi02_aparat do znieczuleń.pdf
  pobierz (316 KB odpowiedzi02_aparat do znieczuleń.pdf, data publikacji: 13 kwietnia 2010)
 • odpowiedzi01-aparat do znieczuleń.pdf
  pobierz (148 KB odpowiedzi01-aparat do znieczuleń.pdf, data publikacji: 12 kwietnia 2010)
 • SIWZ-aparat do znieczuleń.pdf
  pobierz (172 KB SIWZ-aparat do znieczuleń.pdf, data publikacji: 08 kwietnia 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)