Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Artykuły spożywcze różne

04 grudnia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Cukier 1kg 7200 kg; 2) Sól warzona 1 kg 2500 kg; 3) Bułka tarta 1 kg 360 kg; 4) Kasza gryczana 1 kg 200 kg; 5) Ryż op. 1 kg 3300 kg; 6) Kasza manna 1 kg 1200 kg; 7) Płatki owsiane 1 kg 1600 kg; 8) Kasza jęczmienna, wiejska, op.1 kg 1600 kg; 9) Mąka wrocławska 1 kg 4000 kg; 10) Mąka tortowa 1 kg 500 kg; 11) Fasola „Jaś” 250 kg; 12) Groch łuskany 100 kg; 13) Ocet 0,5 L 200 szt.; 14) Herbata expres (op. = 50szt.) 50 op.; 15) Przyprawa do zup 1 L 1500 szt.; 16) Majeranek 1 pacz. 10g 200 szt.; 17) Papryka słodka 1 pacz. 20g 80 szt.; 18) Pieprz mielony czarny 1 pacz. 1800 szt.; 19) Czosnek mielony 1 op. 20g 100 szt.; 20) Przyprawa do potraw 250 g 200 szt.; 21) Ziele angielskie 1 pacz. 10g 150 szt.; 22) Herbata miętowa expr. 1 op.(20 szt.) 100 szt.; 23) Herbata rumiankowa expr. 1 op. (20 szt.) 50 szt.; 24) Kwasek cytrynowy 50 g 2000 szt.; 25) Proszek do pieczenia 18g 350 szt.; 26) Cukier waniliowy 16g 200 szt.; 27) Krem karpatka 250g 160 szt.; 28) Kisiel 1 op. 40g 7500 szt.; 29) Budyń 1 op. 40g 4000 szt.; 30) Galaretka owocowa 3000 szt.; 31) Suchary delikatesowe 300 g 2500 szt.; 32) Biszkopty 120 g 400 szt.; 33) Krakersy 180 g 550 szt.; 34) Herbatniki 50 g 2300 szt.; 35) Ciastka różne (markizy, pierniki, wafle) 200 kg; 36) Herbata granulowana 100g 2500 szt.; 37) Herbata 50g liściasta 50 szt.; 38) Kawa Inka 150g 2200 szt.; 39) Kawa rozpuszczalna 100 g 100 szt.; 40) Kawa 100 g 100 szt.; 41) Kakao 300g 60 szt.; 42) Kakao naturalne 100 g 150 szt.; 43) Koncentrat pomidorowy 800 g 300 szt.; 44) Koncentrat pomidorowy 4.500 g 100 szt.; 45) Koncentrat buraczany 240 g 150 szt.; 46) Olej rzepakowy 1L 1000 L; 47) Olej jadalny rzepakowy op. 5 lub 3 L 1550 L; 48) Ogórki konserwowe 0,9 L 1000 szt.; 49) Chrzan 300 g 200 szt.; 50) Musztarda 200 g 400 szt.; 51) Soki 175 ml bez cukru 1600 szt.; 52) Soki 310 ml 3200 szt.; 53) Soki owocowe 700g (syrop) 1300 szt.; 54) Soki owocowe 350 g (syrop) 500 szt.; 55) Soki owocowe 0,25 L 500 szt.; 56) Liść laurowy 1 pacz. 100 szt.; 57) Przyprawa do potraw 1kg 1400 kg; 58) Sos pieczeniowy 1kg 20 szt.; 59) Sos pieczarkowy 1kg 20 szt.; 60) Makarony różne 500 g 3500 kg; 61) Dżemy opakowania 25 g o różnych smakach 6 op. 4500 szt.; 62) Miód naturalny 25 g 5 op. 5000 szt.; 63) Dżemy puszka 3,5 kg o różnych smakach 500 szt.; 64) Fasola czerwona w zalewie natur. 400 g 100 szt.; 65) Fasola szparagowa zielona cięta po 2,6 kg 100 szt.; 66) Fasola szparagowa zielona cięta 850 g 100 szt.; 67) Groszek konserwowy sałatkowy puszka 0,4kg 400 szt.; 68) Groszek konserwowy sałatkowy puszka 2,6kg 120 szt.; 69) Kukurydza konserwowa puszka 3 l 60 szt.; 70) Kukurydza konserwowa puszka 340 g 300 szt.; 71) Papryka cięta w paski słój 3 l 50 szt.; 72) Papryka cięta w paski słój 0,72 250 szt.; 73) Szczaw konserwowy słój 900 g 100 szt.; 74) Ananas plastry 565 g 400 szt.; 75) Brzoskwinie połówki puszka 850 g 200 szt.; 76) Majonez dekoracyjny wiaderko 3 L 20 szt.; 77) Majonez dekoracyjny słoik 280 ml 700 szt.; 78) Mąka ziemniaczana 1kg 150 kg; 79) Żelatyna wieprzowa 50 g 500 szt.; 80) Kasza kukurydziana 1kg 800 kg; 81) Kleik ryżowy 190g 150 szt.; 82) Sos sałatkowy 700g 50 szt. 83) Cynamon 15g 30 szt.; 84) Żurek 1kg 40 szt.; 85) Barszcz biały 1kg 40 szt.; 86) Mak niebieski 200g 100 szt.; 87) Wiórki kokosowe 70g 20 szt.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 12.12.2008r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_art.spozywcze.pdf
  pobierz (396 KB wybór ofert_art.spozywcze.pdf, data publikacji: 17 grudnia 2008)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (50 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 04 grudnia 2008)
 • Siwz_artykuły spożywcze.pdf
  pobierz (178 KB Siwz_artykuły spożywcze.pdf, data publikacji: 04 grudnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)