Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Bielizna operacyjna z włokniny jednorazowego użytku; podkłady higieniczne na kozetki.

22 listopada 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

BIELIZNA OPERACYJNA Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU; PODKŁADY HIGIENICZNE NA KOZETKI

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 - Serweta zabiegowa 210 cm x 180 cm (+15%)-3000 szt., Serweta zabiegowa 140 cm x 90 cm (+10%)- 5000 szt., Serweta zabiegowa 45 cm x 75 cm (+5%)-5000 szt., Serweta zabiegowa 150 cm x 90 cm (+/- 5%)-600 szt., Serweta zabiegowa 55 cm x 75 cm (+/-10%)-5000 szt., Serweta zabiegowa 75 cm x 75 cm (+10%)-1400 szt., Serweta zabiegowa 90 cm x 75 cm (+/-5%)-900 szt., Serweta zabiegowa 70cm x 85 cm (+10%)-1100 szt., Komplet pościeli-500 kpl., Higieniczne prześcieradło 200 cm x 80cm (+10%)-420 szt. Serweta z włókniny 50 cm x 60 cm (+2%)-120 szt., Zadanie nr 2 - Podkład higieniczny szer. 50 cm-60 000 mb.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; •nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:

•Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”.

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

9.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.Kryteria oceny ofert:

•Cena – 100%

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 30.11.2007 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • wybór ofert_bielizna operacyjna.pdf
    pobierz (664 KB wybór ofert_bielizna operacyjna.pdf, data publikacji: 13 grudnia 2007)
  • odpowiedzi01_bielizna operacyjna0001.pdf
    pobierz (2733 KB odpowiedzi01_bielizna operacyjna0001.pdf, data publikacji: 28 listopada 2007)
  • SIWZ- bielizna operacyjna.pdf
    pobierz (200 KB SIWZ- bielizna operacyjna.pdf, data publikacji: 22 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)