Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dializatory, linie, kapsuły, preparaty do dezynfekcji aparatów do hemodializy

19 lipca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

DIALIZATORY, LINIE, KAPSUŁY, PREPARATY DO DEZYNFEKCJI APARATÓW DO HEMODIALIZY

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Dializator niskoprzepływowy z błony helixonowej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,4 m² - 100 szt.; Zadanie nr 2 – Dializator niskoprzepływowy z błony helixonowej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,8 m² - 100 szt.; Zadanie nr 3 – Dializator niskoprzepływowy z błony polisulfonowej sterylizowany parą wodną o powierzchni 2,2 m² - 200 szt. Zadanie nr 4 – Dializator niskoprzepływowy z błony polisulfonowej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,6 m² - 400 szt.; Zadanie nr 5 – Dializator niskoprzepływowy z błony polisulfonowej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,8 m² - 300 szt.; Zadanie nr 6 – Dializator niskoprzepływowy z błony polisulfonowej o współczynniku ultrafiltracji poniżej 7 ml/h mmHg o powierzchni 1,6 m² - 2 700 szt.; Zadanie nr 7 – Dializator niskoprzepływowy z błony polisulfonowej o współczynniku ultrafiltracji poniżej 8 ml/h mmHg o powierzchni 1,8 m² - 2 300 szt.; Zadanie nr 8 – Dializator wysokoprzepływowy z błony polisulfonowej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,3 m² - 300 szt.; Zadanie nr 9 – Dializator wysokoprzepływowy z błony polisulfonowej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,6 m² - 300 szt.; Zadanie nr 10 – Dializator wysokoprzepływowy z błony polisulfonowej sterylizowany parą wodną o powierzchni 1,8 m² - 40 szt.; Zadanie nr 11 – Komplety linii krwi tętniczej i żylnej oraz dreny – 5 300 szt.; Zadanie nr 12 – Kapsuły wodorowęglanowe – 2 000 szt.; Zadanie nr 13 – Preparaty do dezynfekcji aparatów do hemodializy – 370 l.; Zadanie nr 14 – Igła do hemodializy – tętnicza – 3 000 szt.; Zadanie nr 15 – Igła do hemodializy – żylna – 3 000 szt.; Zadanie nr 16 – Filtr do aparatu Fresenius 4008S – 45 szt.; Zadanie nr 17 – Igła na wkłucie pojedyncze – 1 000 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia do 31 grudnia od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 27.07.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert-dializatory.pdf
  pobierz (264 KB wybór ofert-dializatory.pdf, data publikacji: 13 sierpnia 2012)
 • modyfikacja 1-dializatory.pdf
  pobierz (438 KB modyfikacja 1-dializatory.pdf, data publikacji: 30 lipca 2012)
 • odpowiedzi 1-dializatory.pdf
  pobierz (325 KB odpowiedzi 1-dializatory.pdf, data publikacji: 30 lipca 2012)
 • zmiana terminu otwarcia-dializatory.pdf
  pobierz (83 KB zmiana terminu otwarcia-dializatory.pdf, data publikacji: 25 lipca 2012)
 • SIWZ-dializatory.pdf
  pobierz (192 KB SIWZ-dializatory.pdf, data publikacji: 19 lipca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)