Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dializatory, linie, kapsuły, preparaty do dezynfekcji aparatów do hemodializy

06 lipca 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

Dializatory, linie, kapsuły, preparaty do dezynfekcji aparatów do hemodializy

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Dializatory – 13 690 szt. 2) Zadanie nr 2 – Komplety linii krwi tętniczej i żylnej oraz dreny – 11 700 szt. 3) Zadanie nr 3 – Kapsuły wodorowęglanowe – 2 920 szt. 4) Zadanie nr 4 – Preparaty do dezynfekcji aparatów do hemodializy – 762 szt. 5) Zadanie nr 5 – Igły do hemodializy oraz filtry – 18 390 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 2) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – niewymagane.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 14.07.2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor ofert_dializatory.pdf
  pobierz (146 KB wybor ofert_dializatory.pdf, data publikacji: 29 lipca 2011)
 • odpowiedzi01_dializatory.pdf
  pobierz (111 KB odpowiedzi01_dializatory.pdf, data publikacji: 12 lipca 2011)
 • modyfikacja_dializatory.pdf
  pobierz (1541 KB modyfikacja_dializatory.pdf, data publikacji: 12 lipca 2011)
 • SIWZ_dializatory.pdf
  pobierz (290 KB SIWZ_dializatory.pdf, data publikacji: 06 lipca 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)