Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dialog techniczny - dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

10 lutego 2014
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – t.j.), informuję o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt.:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

 1. Przedmiot dialogu technicznego: Szpital planuje udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Szpital informacji, które mogą być wykorzystane przy zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści umowy, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. W szczególności oczekuje się, iż dialog techniczny pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji ww. przedsięwzięcia, a także pozwoli tak opracować dokumentację, postępowania, aby uzyskać najlepsze na rynku rozwiązania i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. W toku dialogu technicznego Szpital będzie oczekiwał prezentacji modułów: 1) ruch chorych – Izba Przyjęć, Oddział, Szpitalny Oddział Ratunkowy; 2) statystyka - rozliczenie kosztów pacjenta, 3) statystyka - rozliczenia z płatnikiem; 4) zlecenia; 5) kolejka oczekujących; 6) apteka i apteczka oddziałowa; 7) blok operacyjny; 8) rozliczenie chemioterapii; 9) poradnie specjalistyczne; 10) rehabilitacja; 11) diety; 12) laboratorium; 13) epidemiologia; 14) transport zewnętrzny i wewnętrzny; 15) gospodarka materiałowa; 16) kadry i płace; 17) księgowość; 18) administracyjny Pożądanym jest przedstawienie przykładów Zintegrowanych Systemów Informatycznych o zbliżonych parametrach technicznych, a także doświadczeń uczestnika dialogu technicznego przy wykonywaniu podobnych projektów.
 2. Warunki udziału w dialogu technicznym: 1) Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty działające w branży informatycznej, które udokumentują, przez złożenie referencji (lub innego dokumentu), potwierdzenie należytej realizacji wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmującego co najmniej moduły: a) ruch chorych – Izba Przyjęć, Oddział, Szpitalny Oddział Ratunkowy; b) statystyka - rozliczenie kosztów pacjenta, c) statystyka - rozliczenia z płatnikiem; d) zlecenia; e) kolejka oczekujących; f) apteka i apteczka oddziałowa; g) blok operacyjny; h) rozliczenie chemioterapii; i) poradnie specjalistyczne; j) rehabilitacja; k) diety; l) laboratorium; m) epidemiologia; n) transport zewnętrzny i wewnętrzny; o) gospodarka materiałowa; p) kadry i płace; q) księgowość; r) administracyjny Referencje lub inny dokument będą stanowiły istotne kryterium wyboru uczestników dialogu. 2) Warunkiem zaproszenia przez Szpital do udziału w dialogu technicznym jest złożenie wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 3) Wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika. Jeżeli uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Uczestnika (odpis z właściwego rejestru), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Uczestnika przez osoby do tego upełnomocnione. Ponadto, jeżeli z dokumentu określającego status prawny Uczestnika lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Uczestnika uprawnionych jest łącznie kilka osób wniosek musi być podpisany przez wszystkie te osoby. 4) Szpital wezwie zainteresowane podmioty, które w określonym terminie nie złożyły pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 2, do jego złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego.
 3. Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego: Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać: 1) drogą elektroniczna na adres: justyna@swk.med.pl; 2) faksem na numer: 94 34 88 103; 3) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, Dział Zamówień Publicznych pok. nr 11.
 4. Osoby wyznaczone do kontaktu: 1) Informacji w sprawach dotyczących procedury dialogu technicznego udzieli Pan Piotr Gąska – tel. 94 34 88 147. 2) Informacji w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu dialogu technicznego udzieli Pani Izabela Przybysz, tel. 94 34 88 100.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno – prawnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.).

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego publikowane jest na stronie internetowej: www.swk.med.pl

Załączniki:

 • zakonczenie.pdf
  pobierz (90 KB zakonczenie.pdf, data publikacji: 17 marca 2014)
 • regulamin.pdf
  pobierz (183 KB regulamin.pdf, data publikacji: 10 lutego 2014)
 • wniosek.pdf
  pobierz (24 KB wniosek.pdf, data publikacji: 10 lutego 2014)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)