Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa elektrod ekg dla dorosłych i noworodków

05 lipca 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. z poźn. zm.) ogłasza: przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na zadanie pt.: DOSTAWA ELEKTROD EKG DLA DOROSŁYCH I NOWORODKÓW KOD CPV 331410000-0 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. 134 200 szt. elektrod ekg. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. Wykonawca przystępując do postępowanie nie wnosi wadium. 8. Kryteria oceny ofert: - Cena - 100%, 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 14.07.2006 r. do godz. 1000. 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 14. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 20,00 zł

Załączniki:

 • 187-odpowidzi_01-elektrody.pdf
  pobierz (379 KB 187-odpowidzi_01-elektrody.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 187-odpowiedzi_02-elektrody.pdf
  pobierz (192 KB 187-odpowiedzi_02-elektrody.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 187-odpowiedzi_03-elektrody.pdf
  pobierz (222 KB 187-odpowiedzi_03-elektrody.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 187-modyfikacja_siwz-elektrody.pdf
  pobierz (248 KB 187-modyfikacja_siwz-elektrody.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 187-sprostowanie_modyfikacji_siwz.pdf
  pobierz (230 KB 187-sprostowanie_modyfikacji_siwz.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 187-siwz-elektrody.pdf
  pobierz (202 KB 187-siwz-elektrody.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)