Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I GAZÓW TECHNICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ DO ICH MAGAZYNOWANIA

05 sierpnia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony nie przekraczający 206 000 EURO na zadanie pt.:

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I GAZÓW TECHNICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ DO ICH MAGAZYNOWANIA

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1: Tlen medyczny sprężony 1200 m³; Tlen medyczny ciekły 120t; Butla na tlen medyczny 40dm³ - 30+20 szt. jako źródło rezerwowe (dzierżawa); Zbiornik stacjonarny na tlen medyczny ciekły z oprzyrządowaniem 10.000 dm³- 1 kpl. (dzierżawa); Zadanie nr 2: Podtlenek azotu 1300kg; Butla na podtlenek azotu 10dm³- 40szt. (dzierżawa); Zadanie nr 3: Azot ciekły 9500kg Zadanie nr 4: Dwutlenek węgla 100kg Butla na dwutlenek węgla 10dm³- 40szt. (dzierżawa); Zadanie nr 5: Tlen techniczny 200kg; Acetylen techniczny 200kg; Butla na tlen techniczny 40dm³- 2 szt. (dzierżawa); Butla na acetylen 40dm³- 1szt. (dzierżawa);
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (5 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 13.08.2008 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o ponownym wyborze oferty.pdf
  pobierz (376 KB informacja o ponownym wyborze oferty.pdf, data publikacji: 15 września 2008)
 • wybór ofert-gazy.pdf
  pobierz (475 KB wybór ofert-gazy.pdf, data publikacji: 20 sierpnia 2008)
 • wyjasnienia-gazy.pdf
  pobierz (284 KB wyjasnienia-gazy.pdf, data publikacji: 12 sierpnia 2008)
 • odpowiedź 01-gazy.pdf
  pobierz (433 KB odpowiedź 01-gazy.pdf, data publikacji: 07 sierpnia 2008)
 • SIWZ- gazy.pdf
  pobierz (200 KB SIWZ- gazy.pdf, data publikacji: 05 sierpnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)