Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa gwoździ śródszpikowych oraz zestawów do stabilizacji kręgosłupa

18 stycznia 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) ogłasza: przetarg nieograniczony powyżej 130.000 EUROna zadanie pt.: DOSTAWA GWOŹDZI ŚRÓDSZPIKOWYCH ORAZ ZESTAWÓW DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE kod CPV 33183100-7 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 28 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zadanie nr 1 - Implanty. Zadanie nr 2 - System stalowych gwoździ śródszpikowych - udowych i piszczelowych. Zadanie nr 3 - System stalowych gwoździ śródszpikowych do złamań krętarzowych. Zadanie nr 4 - System tytanowych gwoździ śródszpikowych do złamań kości ramiennej. Zadanie nr 5 - System do dynamicznego zespolenia bliższej i dalszej nasady kości udowej. Zadanie nr 6 - Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej. Zadanie nr 7 - Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Zadanie nr 8 - Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej. Zadanie nr 9 - Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości udowej i piszczelowej. Zadanie nr 10 - Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej. Zadanie nr 11 - Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego. Zadanie nr 12 - Zestaw czopów tytanowych, wsuwanych typu ACIF z hydroksyapatytem. Zadanie nr 13 - Zestaw czopów węglowych, szyjnych - wsuwanych typu ACIF z biomateriałem. Zadanie nr 14 - Zestaw do przedniej stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego. Zadanie nr 15 - Syntetyczny substytut kości do wypełniania ubytków kostnych. Zadanie nr 16 - Endoproteza cementowa stawu biodrowego zastępująca powierzchnię stawową. Zadanie nr 17 - Płytki blokująco-kompresyjne. Zadanie nr 18 - System stalowych gwoździ śródszpikowych do złamań wielopłaszczyznowych kości ramiennej. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 6. Wadium wynosi 18.700 zł 7. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. 8. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 14.03.2006 r. do godz. 10.00. 9. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)