Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa implantów i osprzętu do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

31 października 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) ogłasza:przetarg nieograniczony powyżej 130.000 EURO na zadanie pt.: DOSTAWA IMPLANTÓW I OSPRZĘTU DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE kod CPV 33183200-8 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 28 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zadanie nr 1 - Endoproteza stawu kolanowego, całkowita, cementowa. Zadanie nr 2 - Endoproteza stawu kolanowego, całkowita, cementowa. Zadanie nr 3 - Cementowa endoproteza stawu kolanowego z możliwością zastosowania ruchomej wkładki polietylenowej (mobile Bering). Zadanie nr 4 - Cement kostny do mieszania próżniowego. Zadanie nr 5 - Zestaw do płukania pulsacyjnego. Zadanie nr 6 - Endoprotezy cementowe stawu biodrowego. Zadanie nr 7 - Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego. Zadanie nr 8 - Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego. Zadanie nr 9 - Endoprotezy cementowe biopolarne stawu biodrowego. Zadanie nr 10 - Endoprotezy cementowe połowicze stawu biodrowego Austin Moore. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 6. Wadium wynosi 16.500 zł 7. Kryteria oceny ofert: - Cena - 100 %. 8. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 23.12.2005 r. do godz. 10.00. 9. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)