Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa narzędzi chirurgicznych

30 czerwca 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. z poźn. zm.) ogłasza: przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na zadanie pt.: DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH KOD CPV 33169000-2 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. 90 szt. (różnego rodzaju) narzędzi chirurgicznych dla bloku operacyjnego okulistycznego. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. Wykonawca przystępując do postępowanie nie wnosi wadium.. 8. Kryteria oceny ofert: - Cena - 100%, 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 12.07.2006 r. do godz. 1000. 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 14. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 36 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 20,00 zł

Załączniki:

  • 183-odpowiedzi_01-narzedzia_chirurgiczne.pdf
    pobierz (774 KB 183-odpowiedzi_01-narzedzia_chirurgiczne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
  • 183-sprostowanie_odpowiedzi-narzedzia_chirurgiczne.pdf
    pobierz (182 KB 183-sprostowanie_odpowiedzi-narzedzia_chirurgiczne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
  • 183-siwz-narzedzia-chirurgiczne.pdf
    pobierz (176 KB 183-siwz-narzedzia-chirurgiczne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)