Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa nici chirurgicznych

28 lutego 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. z poźn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.: NICI CHIRURGICZNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ J. M.
 3. Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa poliamidowa i polipropylenowa (okulistyczna) 524 sasz.
 4. Nić niewchłanialna , syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa (niebieska) 4482 sasz.
 5. Nić niewchłanialna, syntetyczna , monofilamentowa,poliamidowa 5470 sasz.
 6. Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa 4736 sasz.
 7. Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa 72 sasz.
 8. Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, polipropylenowa 2040 sasz.
 9. Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, polipropylenowa 1030 sasz.
 10. Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, polibutestrowa 480 sasz.
 11. Nić niewchłanialna, syntetyczna w postaci poliamidowej plecionki bez rdzenia, koloru białego 1750 sasz.
 12. Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana, poliestrowa 3126 sasz.
 13. Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana, poliestrowa 560 sasz.
 14. Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana, poliestrowa 144 sasz.
 15. Nić niewchłanialna, syntetyczna , pleciona, powlekana polybutylatem, poliestrowa 372 sasz.
 16. Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana, poliamidowa 144 sasz.
 17. Nić niewchłanialna, pleciona, jedwabna, powlekana woskiem 2104 sasz.
 18. Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, o czasie wchłaniania do 56 dni 500 sasz.
 19. Nić wchłanialna, syntetyczna , pleciona, powlekana, o czasie wchłaniania do 42 dni 200 sasz.
 20. Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 42 dni, podtrzymywanie tkankowe 10 do 12 dni 2700 sasz.
 21. Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni , czas podtrzymywania tkankowego 35 dni 13364 sasz.
 22. Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 35 dni, powlekana środkiem antybakteryjnym 4296 sasz.
 23. Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana o czasie wchłaniania 50 do 70 dni 192 sasz.
 24. Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana poliglaktyna 910 o czasie wchłaniania 56 do 70 dni 110 sasz.
 25. Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana o czasie wchłaniania 60 do 90 dni 624 sasz.
 26. Nić wchłanialna, syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana polikaprolatem o czasie wchłaniania 60 do 90 dni 3534 sasz.
 27. Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliglikonat o czasie wchłaniania do 180 dni 2894 sasz.
 28. Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, niepowlekana, polidioxanone, czas wchłaniania 180 do 210 dni, podtrzymywanie tkankowe do 90 dni 10236 sasz.
 29. Nić druciana ( z nierdzewnej stali) 48 sasz.
 30. Wosk do tamowania krwawień kostnych ( Wosk pszczeli, parafinowy i palmitynian izopropylu) 156 sasz.
 31. Gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej, regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7 do 14 dni 212 sasz.
 32. Wchłanialna taśma do szycia narządów miąższowych. 54 sasz.
 33. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w całości na zadania).
 34. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 35. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 36. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 37. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób:
  • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,
  • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony".
  • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony".
 38. Wadium - wartość ogólna - 17 800,00zł
 39. Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%,
 40. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 16.03.2007 r. do godz. 10.00.
 41. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 42. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 43. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 44. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 45. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł
 46. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2007 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • 364-sprostowanie-do-odp4-nici0001.pdf
  pobierz (292 KB 364-sprostowanie-do-odp4-nici0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 364-odpowiedzi-3-nici.pdf
  pobierz (204 KB 364-odpowiedzi-3-nici.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 364-przedluzenie-terminu-skladania-ofert-na-nici0001.pdf
  pobierz (300 KB 364-przedluzenie-terminu-skladania-ofert-na-nici0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 364-odpowiedz-04-nici0001.pdf
  pobierz (452 KB 364-odpowiedz-04-nici0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 364-formularz-ofertowy.xls
  pobierz (129 KB 364-formularz-ofertowy.xls, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 364-odpowiedz01_nici0001.pdf
  pobierz (463 KB 364-odpowiedz01_nici0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 364-odpowiedzi-2-nici.pdf
  pobierz (182 KB 364-odpowiedzi-2-nici.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 364-siwz-nici-2007.pdf
  pobierz (307 KB 364-siwz-nici-2007.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)