Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa nici chirurgicznych

16 stycznia 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177.ogłasza przetarg nieograniczony na zadania pt.: DOSTAWY: NICI CHIRURGICZNYCH 25 zadań (CPV 33141100-1) DO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 28 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł . 2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: Bożena Sterczyńska - tel. (094) 348-81-03 Informację można uzyskać codziennie w godz. 700 - 1430. 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniający warunki zawarte w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki zawarte w SIWZ. 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (w całości na zadania). 6. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych - budynek administracyjny do dnia 09.03.2006r. do godz. 10 00. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2006r. w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych o godz. 12 00. 8. Kryteria oceny ofert: Cena - 100% 9. Termin realizacji zamówienia - 1 rok 10. Wadium - ogółem 14 480,00zł

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)