Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa odczynników oraz dzierżawa:aparatu do hodowli drobnoustrojów, aparatu do barwienia preparatów, analizatora do ID i AST

13 grudnia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ DZIERŻAWA:

1.APARATU DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW; 2.APARATU DO BARWIENIA PREPARATÓW; 3.ANALIZATORA DO ID i AST

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – dzierżawa automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z podłączeniem do lis firmy Marcel – 1 szt. oraz dostawa płynnych i stałych podłóż namnażających – 57 800 szt., dzierżawa aparatu do automatycznego barwienia preparatów – 1 szt. oraz dostawa odczynników – 7 500 szt. (Kod CPV 33696400-0, 38434500-1), Zadanie nr 2 – dostawa odczynników i podłóż namnażających – 29 739 szt. oraz dzierżawa automatycznego analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i określaniem ich lekowrażliwości z podłączeniem do lis firmy marcel – 1 szt. (Kod CPV 33696200-7)

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 zadania).

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 36 miesięcy od podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 21.12.2011r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • wybór ofert-bakteriologia.pdf
    pobierz (103 KB wybór ofert-bakteriologia.pdf, data publikacji: 21 grudnia 2011)
  • odpowiedzi 1-bakteriologia.pdf
    pobierz (264 KB odpowiedzi 1-bakteriologia.pdf, data publikacji: 16 grudnia 2011)
  • SIWZ_bakteriologia-2011.pdf
    pobierz (182 KB SIWZ_bakteriologia-2011.pdf, data publikacji: 13 grudnia 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)