Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa płynów infuzyjnych, akcesoriów do bezigłowego przygotowania leku, leku Ketoprofen, pasków do glukometru

22 września 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. z poźn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na zadanie pt.: PŁYNY INFUZYJNE, AKCESORIA DO BEZIGŁOWEGO PRZYGOTOWANIA LEKU, LEK KETOPROFEN, PASKI DO GLUKOMETRU 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie w dniu publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych - na stronie www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 Płyny infuzyjne - 77730szt. Zadanie nr 2 Płyny infuzyjne w workach - 1200szt. Zadanie nr 3 Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych - 205300szt. Zadanie nr 4 Płyny infuzyjne w butelkach szklanych - 3000szt. Zadanie nr 5 Płyny do przepłukiwań - 11500szt. Zadanie nr 6 Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych - 36000szt. Zadanie nr 7 Akcesoria do bezigłowego przygotowania leków - 12000szt. Zadanie nr 8 Lek Ketoprofen 100mg/2mlx10amp. - 900op. Zadanie nr 9 Paski do glukometru Optimum Xido op. 50szt. - 1600op. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (9 zadań). 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób: - Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, - w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony". - w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony". 8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Kryteria oceny ofert: - Cena - 100%, 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 10.10.2006 r. do godz. 10.00. 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł 16. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2006roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie w dniu publikacji - na stronie www.swk.med.pl

Załączniki:

 • 247-siwz_plyny_leki_paski-pdf.pdf
  pobierz (179 KB 247-siwz_plyny_leki_paski-pdf.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 247-odpowiedz_03-plyny.pdf
  pobierz (248 KB 247-odpowiedz_03-plyny.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 247-odpowiedz02.pdf
  pobierz (651 KB 247-odpowiedz02.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 247-formularz-ofertowy-zad-1-i-1a.xls
  pobierz (22 KB 247-formularz-ofertowy-zad-1-i-1a.xls, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 247-odpowiedz_04-plyny.pdf
  pobierz (821 KB 247-odpowiedz_04-plyny.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 247-odpowiedz01.pdf
  pobierz (272 KB 247-odpowiedz01.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 247-formularz-ofertowy.xls
  pobierz (30 KB 247-formularz-ofertowy.xls, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)