Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa płynów infuzyjnych i leków

24 sierpnia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177.ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ 1. Płyny infuzyjne w op. plastikowych stojacych CPV 24492500-4 2. Płyny infuzyjne w workach. CPV 24492500-4 3. Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych. CPV 24492500-4 4. Płyny infuzyjne w butelkach szklanych. CPV 24492500-4 5. Lek Amantadyna. 24400000-8 6. Lek Carbachol. 24400000-8 7. Lek Temozolamid. 24400000-8 8. Leki: Vfend, Zywoxid. 24400000-8 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł . 2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: Bożena Sterczyńska - tel. (094) 348-81-03, e-mail: zampub.swk@ko.home.pl Informację można uzyskać codziennie w godz. 700 - 1430. 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniający warunki zawarte w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki zawarte w SIWZ. 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (8 zadań). 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych pok. Nr 28 do dnia 29.09.2005 r. do godz. 10 00. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2005 r. w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Sali Narad o godz. 12 00. 8. Kryteria oceny ofert. - Cena - 100 % 9. Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium 14 330,00zł (ogółem) 10. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy. 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)