Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa podłoży, testów, odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do diagnostyki mikrobiologicznej oraz zakup urządzenia do homogenizacji zawiesiny bakteryjnej

14 marca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

DOSTAWA PODŁOŻY, TESTÓW, ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ ORAZ ZAKUP URZĄDZENIA DO HOMOGENIZACJI ZAWIESINY BAKTERYJNEJ

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: testy do manualnej diagnostyki drobnoustrojów w 4 godziny – 331 op., podłoża bakteriologiczne i oznaczanie lekowrażliwości w MIC – 3 747 op., antybiogramy metodą dyfuzyjno – krążkową – 5 708 op., diagnostyka schorzeń jelitowych - 4 497 op., diagnostyka układu moczowo – płciowego – 1 288 op.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (5 zadań).

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 22.03.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert-podłoża, testy, odczynniki.pdf
  pobierz (122 KB wybór ofert-podłoża, testy, odczynniki.pdf, data publikacji: 04 kwietnia 2012)
 • odpowiedzi 3-odczynniki, testy, podłoża.pdf
  pobierz (282 KB odpowiedzi 3-odczynniki, testy, podłoża.pdf, data publikacji: 19 marca 2012)
 • odpowiedzi 2-odczynniki, testy, podłoża.pdf
  pobierz (123 KB odpowiedzi 2-odczynniki, testy, podłoża.pdf, data publikacji: 16 marca 2012)
 • modyfikacja-odczynniki, testy, podłoża.pdf
  pobierz (202 KB modyfikacja-odczynniki, testy, podłoża.pdf, data publikacji: 15 marca 2012)
 • odpowiedzi 1 -odczynniki, testy, podłoża.pdf
  pobierz (65 KB odpowiedzi 1 -odczynniki, testy, podłoża.pdf, data publikacji: 15 marca 2012)
 • SIWZ-odczyniki, testy, podłoża.pdf
  pobierz (245 KB SIWZ-odczyniki, testy, podłoża.pdf, data publikacji: 14 marca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)