Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi, sprzętu i endoskopów

17 sierpnia 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. z poźn. zm.) ogłasza: przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na zadanie pt.: PREPARATY DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI MEDYCZNYCH, SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO I ENDOSKOPOWEGO 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia Zad. 1 - Preparat do dezynfekcji narzędzi medycznych i sprzętu anestezjologicznego - 969000L Zad. 2 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi medycznych i sprzętu anestezjologicznego - 13312L Zad. 3 - Preparat do dezynfekcji sprzętu endoskopowego - 1560L Zad. 4 - Preparat do dezynfekcji sprzętu endoskopowego - 196,56L Zad. 5 - Detergent do mycia sprzętu endoskopowego - 17640L 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w całości na zadania). 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. Wykonawca przystępując do postępowanie nie wnosi wadium. 8. Kryteria oceny ofert: - Cena - 100%, 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 25.08.2006 r. do godz. 1000. 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 14. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Załączniki:

 • 217-siwz_preparaty-do-dezynfekcji-narzedzi-pdf.pdf
  pobierz (207 KB 217-siwz_preparaty-do-dezynfekcji-narzedzi-pdf.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 217-odpowiedz02_dez_narzedzi.pdf
  pobierz (220 KB 217-odpowiedz02_dez_narzedzi.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 217-odpowiedz01_dez_narzedzi.pdf
  pobierz (379 KB 217-odpowiedz01_dez_narzedzi.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 217-protest-medilab.pdf
  pobierz (1133 KB 217-protest-medilab.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 217-protest_wezwanie-do-wziecia-udzialu_przedluzenie_dezynfekcja-pdf.pdf
  pobierz (153 KB 217-protest_wezwanie-do-wziecia-udzialu_przedluzenie_dezynfekcja-pdf.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)