Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa produktów leczniczych (leki różne - 94 pakiety) do apteki szpitalnej cpv 24400000-8

07 lipca 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000EURO Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177.ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH (leki różne - 94 zadania) DO APTEKI SZPITALNEJ CPV 24400000-8 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł . 2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: Bożena Sterczyńska - tel. (094) 348-81-03, e-mail: zampub.swk@ko.home.pl; Informację można uzyskać codziennie w godz. 700 - 1430. 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniający warunki zawarte w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki zawarte w SIWZ. 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (94 zadania). 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych pok. Nr 5 do dnia 16.08.2005 r. do godz. 09 00. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2005 r. w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Sali Narad o godz. 11 00. 8. Kryteria oceny ofert. Cena - 100 % 9. Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium 23 620,00zł (ogółem) 10.Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy. 11.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie drukowane jest na stronie internetowej : www.uzp.gov.pl; www.simap.eu.int

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)