Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa produktów leczniczych (różnych).

29 stycznia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKTY LECZNICZE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl 2.Zakres lub wielkość zamówienia:

1) Acidum borici 3% 500ml -600szt; 2) Aminosteril N-hepa 8% 500 ml - 20szt; 3) Amoxicilinum 0,5 g x 16 kaps - 30opak; 4) Bleomecyna 15 mg x 1 fiol - 50szt; 5) Boric Acid 1 g x 6 tabl - 500opak; 6) Bromocoriptini Mysylas 2,5 mg x 30 tabl - 15opak; 7) Budesonidum 0,25 mg/ml x 20 - 30szt; 8) Cefotaximum 1g x10 fiolek - 400opak; 9) Ciprofloxacin 250mg x 10 tabl - 200opak; 10) Cladribini 10 mg/10 ml x 1 fiol - 20szt; 11) Epirubicini hydrochloridum 0,05g x 1 fiol - 25szt; 12) Epirubicini hydrochloridum 0,1g/5ml x 1 fiol - 50szt; 13) Etanercept 25 mg x 4 amp - 12 opak; 14) Etanercept 50 mg x 4 amp - 20 opak; 15) Etoposidum 200mg/10/ml x 1 fiol - 130szt; 16) Fluconazol 50ml - 170szt; 17) Hymecromonum 0,2 g x 50 tabl - 20opak; 18) Inosine Pranobex 0,5g x 50 tabl - 10opak; 19) Interferon - Pegylowany interferon alfa 2a 180mcg ampułkostrzykawka - 288szt.; 20) Interferon - Ribavirinum 0,2g x 168 tabl. (do poz. Interferon alfa 2a) - 72opak; 21) Interferon - Pegylowany interferon alfa 2b w dawkach 50, 80, 100, 120, 150mcg, automatyczne wstrzykiwacze - 19 200mcg; 22) Interferon - Ribavirinum 0,2g x 140 kaps. (do poz. Interferon alfa 2b) - 48opak.; 23) Iohexol 350 100ml - 200szt; 24) Iohexol 350 50ml - 100szt; 25) Iomeprolum 300 100ml - 220szt; 26) Iomeprolum 300 50ml - 80 szt; 27) Iomeprolum 400 100ml - 120 szt; 28) Iomeprolum 400 50ml - 60 szt; 29) Iopromid 300 100ml - 150 szt; 30) Iopromid 300 50ml - 40 szt; 31) Kabiven Peripheral 1140 ml - 160 szt; 32) Lanilinnum - 80 kg; 33) Lornithin-aspartat 10 ml x10 amp - 20 opak; 34) Metoprololi tartas 1mg/ml x 5 amp - 20 opak; 35) Morphini Sulfas 0,02g x 10 amp - 150 opak; 36) Nadroparinum calcicum 3800/0.4 x 10 amp - 80 opak; 37) Nadroparinum calcicum 7600/0.8 x 10 amp - 60 opak; 38) Natamycin 30 g - 40 szt; 39) Nutrison standard 500ml - 300 szt; 40) Omeprazol 20 mg, kaps. - 23 000 szt.; 41) Omeprazol 40 mg x 1 fiol. - 3 000 szt.; 42) Ornithine Aspartate 0,5g x 10 fiol - 160 opak; 43) Oxytocin 5j.m./1ml, amp. - 1 500 szt.; 44) Pentaglobin 0,5 g/10 ml - 80 szt; 45) Pentaglobin 2,5 g/50 ml - 40 szt; 46) Paracetamol 0,01g/ml 50ml - 240 szt.; 47) Piperacilin Natricum 2,25g x 1amp - 300 szt; 48) Piperacilin Natricum 4,5g x 1amp - 1 400 szt; 49) Sulfasalazinum EN 0,5g x 50 tabl - 20 opak; 50) Tuberkulina x1fiol - 20 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (50 zadań). 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 27.06.2008.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a.prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; - posiadają koncesję lub zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem; b.nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c. nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: •Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

9.Kryteria oceny ofert: •cena – 100%;

10.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 06.02.2008 r. do godz. 10.00.

11.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (1579 KB informacja o wyborze ofert_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 15 lutego 2008)
 • rozstrzygnięcie protestu_leki.pdf
  pobierz (476 KB rozstrzygnięcie protestu_leki.pdf, data publikacji: 08 lutego 2008)
 • przesunięcie2_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (302 KB przesunięcie2_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 05 lutego 2008)
 • wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu....pdf
  pobierz (296 KB wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu....pdf, data publikacji: 04 lutego 2008)
 • protest.pdf
  pobierz (639 KB protest.pdf, data publikacji: 04 lutego 2008)
 • modyfikacja treści siwz.pdf
  pobierz (380 KB modyfikacja treści siwz.pdf, data publikacji: 04 lutego 2008)
 • odpowiedzi2_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (307 KB odpowiedzi2_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 01 lutego 2008)
 • odpowiedzi1_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (435 KB odpowiedzi1_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 01 lutego 2008)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (64 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 29 stycznia 2008)
 • SIWZ_leki 2008.pdf
  pobierz (188 KB SIWZ_leki 2008.pdf, data publikacji: 29 stycznia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)