Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Stacji Dializ

05 maja 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.: DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB STACJI DIALIZ 1 Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 05.05.2009r..Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1─Dializatory- 11 000 szt. Zadanie nr 2 – Linie krwi- 11 800 szt. Zadanie nr 3 ─ Kapsuły wodorowęglanowe- 1 900 szt. Zadanie nr 4 – Preparaty do dezynfekcji- 922 szt. Zadanie nr 5 – Igły do hemodializy- 21 700 szt. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 9. Wadium- wartość ogólna- 23 100,00 zł. 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%; 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.06.2009r. do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (113 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 18 czerwca 2009)
 • odpowiedź 2.pdf
  pobierz (126 KB odpowiedź 2.pdf, data publikacji: 12 czerwca 2009)
 • odpowiedź 1.pdf
  pobierz (125 KB odpowiedź 1.pdf, data publikacji: 10 czerwca 2009)
 • SIWZ_jednorazówka.pdf
  pobierz (213 KB SIWZ_jednorazówka.pdf, data publikacji: 07 maja 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)