Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb oddziału intensywnej terapii dorosłych i dzieci oraz oddziału anestezjologii

15 stycznia 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. z poźn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH I DZIECI ORAZ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII 1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2.Zakres lub wielkość zamówienia:Zadanie nr 1 - Igły do znieczulenia podpajęczego Pencil-Point.Zadanie nr 2 - Igły do stymulatora.Zadanie nr 3 - Rurki intubacyjne.Zadanie nr 4 - Rurki tracheostomijne.Zadanie nr 5 - Rurki wielorazowe.Zadanie nr 6 - Maseczki twarzowe.Zadanie nr 7 - Rurki dooskrzelowe.Zadanie nr 8 - System do odsysania górnych dróg.Zadanie nr 9 - Drenaże klatki piersiowej.Zadanie nr 10 - Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne.Zadanie nr 11 -Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych.Zadanie nr 12 - Aparaty do pompy Abbota.Zadanie nr 13 - Aparaty do pompy Brauna.Zadanie nr 14 - Regulator prędkości przepływu.Zadanie nr 15 - Zestawy do kaniulacji dużych naczyń.Zadanie nr 16 - Zestawy do pomiaru ciśnienia.Zadanie nr 17 - Rury do respiratorów.Zadanie nr 18 - Elektrody do czasowej stymulacji serca.Zadanie nr 19 - Przyrządy do żywienia dojelitowego.Zadanie nr 20 - Worki kolostomijne. Zadanie nr 21 - Kraniki trójdrożne.Zadanie nr 22 - Ssaki próżniowe, pojemniki wielorazowego użytku. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób:- Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,- w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony".- w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony". 8.Kryteria oceny ofert:- Cena - 100%, 9.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 31.01.2007 r. do godz. 10.00. 10.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 11.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 13.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 14.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł 15.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznychw dniu 15.01.2007 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do bezpłatnego pobrania ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.

Załączniki:

 • 326-odpowiedzi05_jednorazowka0001.pdf
  pobierz (1799 KB 326-odpowiedzi05_jednorazowka0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 326-odpowiedzi-6_jednorazowka0001.pdf
  pobierz (819 KB 326-odpowiedzi-6_jednorazowka0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 326-odpowiedzi_03-jednorazowka0001.pdf
  pobierz (904 KB 326-odpowiedzi_03-jednorazowka0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 326-sprostowanie_jednorazowka0001.pdf
  pobierz (538 KB 326-sprostowanie_jednorazowka0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 326-odpowiedzi-4_jednorazowka0001.pdf
  pobierz (354 KB 326-odpowiedzi-4_jednorazowka0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 326-sprostowanie-ii_jednorazowka0001.pdf
  pobierz (1285 KB 326-sprostowanie-ii_jednorazowka0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 326-siwz_jednorazowka.pdf
  pobierz (347 KB 326-siwz_jednorazowka.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 326-odpowiedzi-1_jednorazowka0001.pdf
  pobierz (662 KB 326-odpowiedzi-1_jednorazowka0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 326-odpowiedzi-2-_jednorazowka0001.pdf
  pobierz (697 KB 326-odpowiedzi-2-_jednorazowka0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)