Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Pododdziału Neurochirurgii

27 lipca 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. z poźn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na zadanie pt.: DOSTAWA SPRZETU MEDYCZEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PODODDZIAŁU NEUROCHIRURGII 1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2.Zakres lub wielkość zamówienia: Protezy ubytku kości czaszki - 10 szt., cement do ubytku kości czaszki typu cranioplast - 5 op., implanty do stabilizacji piersiowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa - 13 kpl., 3 op., zastawka komorowo-otrzewnowa, dreny dokomorowe i dootrzewnowe - 10 szt., 10 kpl., klej tkankowy - 15 szt. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób: -Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, -w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony". -w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony". 8.Wykonawca przystępując do postępowania nie wnosi wadium. 9.Kryteria oceny ofert: -Cena - 100%, 10.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 04.08.2006 r. do godz. 10.00. 11.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Załączniki:

  • 204-siwz-neurochirurgia.pdf
    pobierz (197 KB 204-siwz-neurochirurgia.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
  • 204-odpowiedzi_01-neurchirurgia.pdf
    pobierz (221 KB 204-odpowiedzi_01-neurchirurgia.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)