Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa tkaniny dwustronnie podgumowanej mieszanką lateksową

17 stycznia 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) ogłasza: przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na zadanie pt.: DOSTAWA TKANINY DWUSTRONNIE PODGUMOWANEJ MIESZANKĄ LATEKSOWĄ w ilości 700 metrów bieżących na okres 1 roku DO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE kod CPV 25130000-1 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 28 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 20,00 zł . 2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: Bożena Sterczyńska - tel./fax. (094) 348-81-03, e-mail: zampub.swk@ko.home.pl Informację można uzyskać codziennie w godz. 700 - 1430. 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniający warunki zawarte w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki zawarte w SIWZ. 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych - budynek administracyjny, pokój nr 28 do dnia 01.02.2006 r. do godz. 10 00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2006 r. w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych o godz. 12 00. 7. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 % 8. Termin realizacji zamówienia - 1 rok 9. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)