Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawa warzyw i owoców świeżych i mrożonych, ziemniaków, jaj, wody mineralnej

29 listopada 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177.ogłasza przetarg nieograniczony na zadania pt. ZADANIE NR 1 WARZYWA ŚWIEŻE (CPV 15331100-8) ZADANIE NR 2 OWOCE ŚWIEŻE (CPV 01131000-4) ZADANIE NR 3 WARZYWA I OWOCE MROŻONE (CPV 15331170-9) ZADANIE NR 4 ZIEMNIAKI JADALNE (CPV 01112100-6) ZADANIE NR 5 JAJA ŚWIEŻE (CPV 01242000-5) ZADANIE NR 6 WODA MINERALNA (CPV 41110000-3) DO DZIAŁU ŻYWIENIA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala (budynek administracji pokój nr 28) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 20,00 zł . 1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: Bożena Sterczyńska - tel./fax. (094) 348-81-03, e-mail: zampub.swk@ko.home.pl Informację można uzyskać codziennie w godz. 700 - 1530. 2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniający warunki zawarte w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki zawarte w SIWZ. 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (w całości na zadanie). 5. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych - budynek administracji, pokój 28 do dnia 14.12.2005 r. do godz. 10 00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2005 r. w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych o godz. 12 15. 7. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 % 8. Termin realizacji zamówienia - 1 rok

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)