Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Dostawy: tkaniny pościelowej i worków brezentowych

28 września 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177.ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. DOSTAWY: 1. TKANINY POŚCIELOWEJ - szer. 160cm - 5000 m.b. 2. WORKÓW BREZENTOWYCH - 110cm x 80cm - 150 szt. CPV 17218000-3 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 28 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 20,00 zł . 2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: Bożena Sterczyńska - tel. (094) 348-81-03 Informację można uzyskać codziennie w godz. 700 - 1435. 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniający warunki zawarte w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki zawarte w SIWZ. 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych, pok. Nr 5 do dnia 14.10.2005 r. do godz. 10 00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2005 r. w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych, pok. Nr 28 o godz. 12 00. 7. Kryteria oceny ofert. Cena - 100 % 8. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)