Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Elektrody diagnostyczne i terapeutyczne do elektrofizjologii

19 maja 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2007 Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

ELEKTRODY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE DO ELEKTROFIZJOLOGII

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

Zakres lub wielkość zamówienia:

Zadanie nr 1 – Elektrody diagnostyczne do zatoki wieńcowej,wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka),

Zadanie nr 2 – Elektrody diagnostyczne sterowalne do zatoki wieńcowej,wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka),

Zadanie nr 3 – Elektrody diagnostyczne czteropolowe,wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka),

Zadanie nr 4 - Elektroda diagnostyczne sterowalne do mapowania cieśni trójdzielnej wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka),

Zadanie nr 5 – Elektroda diagnostyczne sterowalne do mapowania żył płucnych wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka),

Zadanie nr 6 – Zestawy – koszulki do punkcji transseptalnej,

Zadanie nr 7 – Elektrody ablacyjne wielopłaszczyznowe,wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do generatora Stockert EP Shuttle),

Zadanie nr 8 – Elektrody ablacyjne jednopłaszczyznowe chłodzone cieczą, wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do generatora Stockert EP Shuttle),

Zadanie nr 9 – Zestaw do przetoczeń do pompy CoolFlow,

Zadanie nr 10 – Elektrody ablacyjne jednopłaszczyznowe o zwiększonej przewodności cieplnej, wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do generatora Stockert EP Shuttle),

Zadanie nr 11 – Elektrody ablacyjne jednopłaszczyznowe 8mm o zwiększonej przewodności cieplnej, wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do generatora Stockert EP Shuttle.

2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

5.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

6.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

•nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:

•Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”.

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

8.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.Kryteria oceny ofert: • Cena – 100%

10.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 27.05.2008 r. do godz. 10.00.

11.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • wybór ofert_elektrody.pdf
    pobierz (1011 KB wybór ofert_elektrody.pdf, data publikacji: 05 czerwca 2008)
  • odpowiedzi_elektrody.pdf
    pobierz (1065 KB odpowiedzi_elektrody.pdf, data publikacji: 23 maja 2008)
  • SIWZ- elektrofizjologia.pdf
    pobierz (236 KB SIWZ- elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 19 maja 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)