Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Gazy medyczne i techniczne oraz dzierżawa urządzeń do ich magazynowania

01 października 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/167/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

GAZY MEDYCZNE I GAZY TECHNICZNE ORAZ DZIERŻAWA URZADZEŃ DO ICH MAGAZYNOWANIA

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

1) 1. Tlen medyczny skroplony - 300 t; 2. Dzierżawa zbiornika stacjonarnego na tlen medyczny skroplony z oprzyrządowaniem - 1 szt.; 3. Podtlenek azotu sprężony w butlach - 2 000 kg.; 4. Dzierżawa butli na podtlenek azotu o pojemności 10 dm3 - 19 710 szt.; 5. Dzierżawa butli na podtlenek azotu o pojemności 40 dm3 - 8 760 szt.;

2) 1. Tlen medyczny sprężony w butlach - 4 400 m3; 2. Dzierżawa butli na tlen medyczny o pojemności 40 dm3 - 82 490 szt.; 3. Dwutlenek węgla sprężony w butlach - 240 kg; 4. Dzierżawa butli na dwutlenek węgla o pojemności 10 dm3 - 6 570 szt.; 5. Dzierżawa butli na dwutlenek węgla o pojemności 40 dm3 - 7 300 szt.; 6. Tlen techniczny - 120 m3; 7. Dzierżawa butli na tlen techniczny o pojemności 40 dm3 - 2 190 szt.; 8. Acetylen sprężony w butlach - 90 kg;

3) 1. Azot ciekły dla celów medycznych - 23 284 kg; 2. Dzierżawa zbiornika na azot ciekły z oprzyrządowaniem - 1 szt.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (3 zadania).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 7. Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium w wysokości: zadanie nr 1 - 7 000,00zł (siedem tysięcy złotych, zero groszy); zadanie nr 2 - 2 500,00zł (dwa tysiące pięćset złotych, zero groszy); zadanie nr 3 - 1 800,00zł (jeden tysiąc osiemset złotych, zero groszy).
 8. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 09 października 2012r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_gazy.pdf
  pobierz (170 KB wybór ofert_gazy.pdf, data publikacji: 12 października 2012)
 • wyjaśnienia01_gazy.pdf
  pobierz (197 KB wyjaśnienia01_gazy.pdf, data publikacji: 05 października 2012)
 • SIWZ_gazy medyczne i techniczne.pdf
  pobierz (156 KB SIWZ_gazy medyczne i techniczne.pdf, data publikacji: 01 października 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)