Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Gazy medyczne i techniczne wraz z dzierżawą urządzeń do ich magazynowania

07 września 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I GAZÓW TECHNICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ DO ICH MAGAZYNOWANIA

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Tlen medyczny sprężony 1600 m3; 2) Tlen medyczny ciekły 140 t; 3) Podtlenek azotu. 1300 kg; 4) Azot ciekły 9500 kg; 5) Dwutlenek węgla medyczny 130 kg; 6) Tlen techniczny 200 kg; 7) Acetylen techniczny 200 kg.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (7 zadań).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 15.09.2009 r. do godz. 10:00
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o ponownym wyborze zad nr 2.PDF
  pobierz (61 KB informacja o ponownym wyborze zad nr 2.PDF, data publikacji: 06 października 2009)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.PDF
  pobierz (92 KB informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.PDF, data publikacji: 23 września 2009)
 • modyfikacja treści siwz_przedłużenie terminu.PDF
  pobierz (91 KB modyfikacja treści siwz_przedłużenie terminu.PDF, data publikacji: 11 września 2009)
 • wyjaśnienia01.PDF
  pobierz (111 KB wyjaśnienia01.PDF, data publikacji: 11 września 2009)
 • SIWZ_gazy medyczne_techniczne.PDF
  pobierz (182 KB SIWZ_gazy medyczne_techniczne.PDF, data publikacji: 07 września 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)