Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

21 września 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późń. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.: GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl

2.Zakres lub wielkość zamówienia:

Zadanie nr 1 – gotowe pokarmy dla niemowląt i dzieci:

1) Zupka jarzynowa dla dzieci powyżej 4 miesiąca (słoiczek) 130g - 400szt.

2) Zupka marchewkowa z warzywami dla dzieci powyżej 4 miesiąca (słoiczek)130g - 200szt.

3) Zupka jarzynowa z indykiem dla dzieci powyżej 5 miesiąca (słoiczek) 130g - 300szt.
4) Zupa jarzynowa z cielęciną dla dzieci powyżej 6 miesiąca (słoiczek) 190g - 300szt.
5) Marchew-papka dla dzieci powyżej 4 miesiąca (słoiczek) 80g - 4700szt.

6) Kleik ryżowy dla dzieci powyżej 4 miesiąca (w proszku) 180g - 50szt.

7) Kaszka mleczno-ryżowa na mleku modyfikowanym dla dzieci powyżej 4 miesiąca 230g - 370szt.

8) Modyfikowane mleko w płynie dla dzieci od 1 do 3 roku życia 500ml - 600szt.

9) Herbatka ziołowa (granulowana) dla dzieci powyżej 4 miesiąca 200g - 100szt.

10) Herbatka z jabłka i melisy dla dzieci powyżej 4 miesiąca (granulowana) 200g - 150szt.
11) Naturalna woda mineralna niegazowana dla niemowląt i małych dzieci (butelka) 500 ml - 5000szt

Zadanie nr 2 – butelki wielokrotnego i jednorazowego użytku – 3800szt.

Zadanie nr 3 – smoczki na butelki jednorazowego użytku – 17600szt.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: •Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 8.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9.Kryteria oceny ofert: Cena - 100%
 6. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 01.10.2007 r. do godz. 10.00.
 7. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 11. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • SIWZ_gotowe pokarmy dla dzieci.pdf
  pobierz (204 KB SIWZ_gotowe pokarmy dla dzieci.pdf, data publikacji: 03 października 2007)
 • wynik postępowania pokarmy smoczki butelki.pdf
  pobierz (459 KB wynik postępowania pokarmy smoczki butelki.pdf, data publikacji: 03 października 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)