Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Gwoździe śródszpikowe

13 lutego 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony przekraczający 206 000 EURO na zadanie pt.:

GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Implanty Zadanie nr 2 – Zestaw do retransfuzji pooperacyjnej. Zadanie nr 3 – System stalowych gwoździ śródszpikowych – udowych i piszczelowych. Zadanie nr 4 – System stalowych gwoździ śródszpikowych do złamań krętarzowych. Zadanie nr 5 – System do dynamicznego zespolenia bliższej i dalszej nasady kości udowej. Zadanie nr 6 – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej. Zadanie nr 7 – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Zadanie nr 8 – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej. Zadanie nr 9 – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości udowej i piszczelowej. Zadanie nr 10 – Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej. Zadanie nr 11 – Zestaw do rekonstrukcji ACL więzadła właściwego rzepki. Zadanie nr 12 – Syntetyczny substytut kości do wypełniania ubytków kostnych. Zadanie nr 13 – Płytki blokująco-kompresyjne. Zadanie nr 14 – System tytanowych gwoździ śródszpikowych do złamań wielopłaszczyznowych kości ramiennej. Zadanie nr 15 – Endoproteza stawu biodrowego typu „resurfacing”. Zadanie nr 16 – Endoproteza stawu barkowego. Zadanie nr 17 – Endoproteza powierzchniowa stawu barkowego pierwotna z rozwinięciem rewizyjnym głowy kości ramiennej o poszerzonym zakresie ruchu. Zadanie nr 18 – Połowicza modularna endoproteza stawu biodrowego. Zadanie nr 19 – Gwoździe śródszpikowe. Zadanie nr 20 – Endoproteza powierzchniowa stawu biodrowego. Zadanie nr 21 – Endoproteza cementowa stawu biodrowego. Zadanie nr 22 – Endoproteza cementowa stawu biodrowego rewizyjna. Zadanie nr 23 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna. Zadanie nr 24 – System do rekonstrukcji więzadła krzyzowego przedniego przy użyciu autogennego przeszczepu z tkanek miękkich.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Wadium – wartość ogólna – 71300,00 zł.
 9. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 25.03.2008 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.
 17. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 18.12.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor ofert_gwozdzie.pdf
  pobierz (1232 KB wybor ofert_gwozdzie.pdf, data publikacji: 22 kwietnia 2008)
 • odpowiedzi 3_gwozdzie.pdf
  pobierz (389 KB odpowiedzi 3_gwozdzie.pdf, data publikacji: 21 marca 2008)
 • sprostowanie2_gwozdzie.pdf
  pobierz (338 KB sprostowanie2_gwozdzie.pdf, data publikacji: 20 marca 2008)
 • odpowiedź 2_gwoździe.pdf
  pobierz (749 KB odpowiedź 2_gwoździe.pdf, data publikacji: 19 marca 2008)
 • odpowiedzi 1_gwozdzie.pdf
  pobierz (371 KB odpowiedzi 1_gwozdzie.pdf, data publikacji: 18 marca 2008)
 • sprostowanie_gwoździe.pdf
  pobierz (295 KB sprostowanie_gwoździe.pdf, data publikacji: 17 marca 2008)
 • SIWZ_gwozdzie.pdf
  pobierz (462 KB SIWZ_gwozdzie.pdf, data publikacji: 18 lutego 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)