Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Implantowane kardiowertery-defibrylatory i obłożenia dla Pracowni Elektrofizjologii

24 października 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

Implantowane kardiowertery-defibrylatory i obłożenia dla Pracowni Elektrofizjologii

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Implantowane kardiowertery-defibrylatory dwujamowe DR z funkcją rozszerzoną detekcji załamka T wraz z elektrodami – 5 szt. 2) Zadanie nr 2 – Jednorazowy, sterylny zestaw do implantacji stymulatora – 500 szt. 3) Zadanie nr 3 – Jednorazowy, sterylny zestaw do ablacji – 300 szt. 4) Zadanie nr 4 – Jednorazowy, sterylny zestaw do nakłucia centralnego – 100 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – niewymagane.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 70%; jakość – 30% (dotyczy zadań 1); cena – 100% (dotyczy zadań 2-4).
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 03.11.2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (109 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 09 listopada 2011)
 • odpowiedzi 01_kardiowertery.pdf
  pobierz (130 KB odpowiedzi 01_kardiowertery.pdf, data publikacji: 26 października 2011)
 • SIWZ_kardiowertery.pdf
  pobierz (218 KB SIWZ_kardiowertery.pdf, data publikacji: 24 października 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)