Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Implanty do stabilizacji kręgosłupa, stabilizacje transpedikularne, protezy dysków, protezy trzonów

05 grudnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/211/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

IMPLANTY DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA, STABILIZACJE TRANSPEDIKULARNE, PROTEZY DYSKÓW, PROTEZY TRZONÓW

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 - Implanty do stabilizacji kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego (w tym: płytka do przedniej stabilizacji, wkręty) - 15 kpl.; Zadanie nr 2 - Klatki międzytrzonowe szyjne - 20 szt.; Zadanie nr 3 - Ruchoma proteza dysku szyjnego - 6 kpl.; Zadanie nr 4 - Stabilizacja odcinka szyjno- potylicznego z dostępu tylnego (w tym: śruby szyjne, nakrętka do śruby szyjnej, śruby potyliczne, nakrętka mocująca śruby potyliczne, pręty wzmocnione, płytki potyliczne, poprzeczka, haczyki, nakrętki do haczyków, łączniki do prętów) - 5
  kpl.; Zadanie nr 5 - System stabilizacji wyrostków kolczystych (w tym: płytka, śruba blokująca) - 10 kpl.; Zadanie nr 6 - Proteza dynamiczna dysku szyjnego - 10 szt.; Zadanie nr 7 - Stabilizacja transpedikularna piersiowo - lędźwiowego odcinka kręgosłupa:
  1) Zestaw do stabilizacji transpedikularno-laminarnej (w tym: śruby, nakrętki, poprzeczka, pręt do docięcia) - 15 kpl.; 2) Klatki międzytrzonowe lędźwiowe PLIF kpl. – 2 klatki - 15 kpl.; Zadanie nr 8 - Substytut kości (w postaci pasty) – poj. 5 cm3 - 10 op.; Zadanie nr 9 - Cement z mieszalnikiem do przeprowadzania zabiegów wertebroplastyki (cement + zestaw do mieszania) - 15 kpl.; Zadanie nr 10 - Zestaw do kifoplastyki balonowej - 5 kpl.; Zadanie nr 11 - Zestaw do stabilizacji transpedikularnej piersiowo – lędźwiowo – krzyżowej odcinka kręgosłupa (w tym: śruby, blokery, poprzeczka, pręt do cięcia) - 10 kpl.; Zadanie nr 12 - Zestaw do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej piersiowo – lędźwiowo – krzyżowej odcinka kręgosłupa (w tym: śruby, nakrętki, pręty, igły, druty-prowadniki) - 10 kpl.; Zadanie nr 13 - Proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa - 10 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (13 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 13 grudnia 2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert_211.pdf
  pobierz (220 KB informacja o wyborze ofert_211.pdf, data publikacji: 07 stycznia 2013)
 • wyjaśnienia02_przedłużenie terminu.pdf
  pobierz (138 KB wyjaśnienia02_przedłużenie terminu.pdf, data publikacji: 11 grudnia 2012)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (381 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 10 grudnia 2012)
 • SIWZ_implanty.pdf
  pobierz (340 KB SIWZ_implanty.pdf, data publikacji: 05 grudnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)