Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Implanty i osprzęt do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego (II)

27 lipca 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

IMPLANTY I OSPRZĘT DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO (II)

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: ZADANIE NR 1 Endoproteza cementowa, tytanowa połowicza stawu biodrowego Austin Moore – 60 kpl. ZADANIE NR 2 Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego zaopatrująca przedział przyśrodkowy i boczny – 30 kpl.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w całości na zadania).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 8. Wadium – wartość ogólna – 4.000,00 zł.
 9. Kryteria oceny ofert:
  • cena – 100%.
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 06.09.2007 do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł
 16. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 06.09.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybór ofert_ortopedia II0001.pdf
  pobierz (401 KB wybór ofert_ortopedia II0001.pdf, data publikacji: 20 września 2007)
 • siwz.pdf
  pobierz (184 KB siwz.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)