Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Implanty i osprzęt do endoprotezoplastyki

11 maja 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

Implanty i osprzęt do endoprotezoplastyki

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego – 30 kpl.; 2) Zadanie nr 2 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacjach: ceramika na ceramika, ceramika na metal, metal na metal – 30 kpl.; 3) Zadanie nr 3 – Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego - 6 kpl.; 4) Zadanie nr 4 – Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego - 40 kpl.; 5) Zadanie nr 5 – Kapoplastyka stawu biodrowego - 10 kpl.; 6) Zadanie nr 6 – Endoproteza pierwotna cementowa stawu kolanowego - 80 kpl.; 7) Zadanie nr 7 – Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego - 10 kpl.; 8) Zadanie nr 8 – Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego - 6 kpl.; 9) Zadanie nr 9 – System płyt i kabli do zaopatrywania złamań okołoprotezowych - 10 kpl.; 10) Zadanie nr 10 – Panewka bezcementowa antyluksacyjna - 12 kpl.; 11) Zadanie nr 11 – Panewka bezcementowa rewizyjna asymetryczna – 6 kpl.; 12) Zadanie nr 12 – Elementy protez wykonanych z materiału przeznaczonego dla pacjentów uczulonych na metale - 280 szt.; 13) Zadanie nr 13 – Proteza stawu ramienno-łopatkowego – 48 kpl.; 14) Zadanie nr 14 – Dynamiczny stabilizator biodrowy - 40 kpl.; 15) Zadanie nr 15 – Endoproteza bezcementowa uniwersalna stawu biodrowego - 80 kpl.; 16) Zadanie nr 16 – Bezcementowa, bipolarna endoproteza stawu biodrowego - 40 kpl.; 17) Zadanie nr 17 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z artykulacją ceramika-ceramika - 10 kpl.; 18) Zadanie nr 18 – Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego - 10 kpl.; 19) Zadanie nr 19 – Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego zaopatrująca obydwa przedziały - 40 kpl.; 20) Zadanie nr 20 – Endoproteza cementowana stawu kolanowego - 30 kpl.; 21) Zadanie nr 21 – Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego - 4 kpl.; 22) Zadanie nr 22 – Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego - 10 kpl.; 23) Zadanie nr 23 – Stabilizacja transpedicularna - 40 kpl.; 24) Zadanie nr 24 – Stabilizacja transpedicularna przezskórna krótko i długoodcinkowa - 10 kpl.; 25) Zadanie nr 25 – Implant do stabilizacji międzytrzonowej typu plif oraz tlif stosowne zamiennie - 40 szt.; 26) Zadanie nr 26 – Proteza trzonu odcinaka piersiowo lędziwiowego - 20 szt.; 27) Zadanie nr 27 – Substytut kości w formie gąbki - 20 szt.; 28) Zadanie nr 28 – Substytut kości w formie proszku - 10 szt.; 29) Zadanie nr 29 – Zestaw do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu przedniego i tylnego - deformacje kręgosłupa - 36 kpl.; 30) Zadanie nr 30 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, rewizyjna – 10 kpl.; 31) Zadanie nr 31 – Cementowa anatomiczna endoproteza stawu kolanowego -30 kpl.; 32) Zadanie nr 32 – Cementowa endoproteza stawu biodrowego – 40 kpl.; 33) Zadanie nr 33 – Cementowa endoproteza rewizyjna stawu biodrowego – 8 kpl.; 34) Zadanie nr 34 – Gwoździe śródszpikowe – 324 kpl.; 35) Zadanie nr 35 – Implanty ortopedyczne biodro, kolano - 525 szt.; 36) Zadanie nr 36 – Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego hypoalergiczna – 20 kpl.; 37) Zadanie nr 37 – Endoproteza bipolarna stawu biodrowego - 110 szt.; 38) Zadanie nr 38 – System obejm do zespalania kości - 4 szt.; 39) Zadanie nr 39 – Endoproteza powierzchniowa stawu biodrowego, hypoalergiczna z systemem głów rewizyjnych - 12 szt.; 40) Zadanie nr 40 – Endoproteza stawu kolanowego rotacyjno-zawiasowa - 8 kpl.; 41) Zadanie nr 41 – Cement kostny - 680 szt.; 42) Zadanie nr 42 – Mieszalniki próżniowe do cementu - 40 szt.; 43) Zadanie nr 43 – Resorbowalny syntetyczny materiał kościozastępczy zawierający gentamycynę w postaci pastylek - 26 szt.; 44) Zadanie nr 44 – Implanty i narzędzia do zabiegów artroskopowych. - 315 szt.;
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna – 193 350,00 zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 21.06.2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.
 18. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11.05.2012 r.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor ofert02_implanty.pdf
  pobierz (185 KB wybor ofert02_implanty.pdf, data publikacji: 04 lipca 2012)
 • wybor ofert01_implanty.pdf
  pobierz (382 KB wybor ofert01_implanty.pdf, data publikacji: 27 czerwca 2012)
 • informacja_implanty.pdf
  pobierz (85 KB informacja_implanty.pdf, data publikacji: 18 czerwca 2012)
 • odpowiedzi01_implanty.pdf
  pobierz (477 KB odpowiedzi01_implanty.pdf, data publikacji: 01 czerwca 2012)
 • SIWZ_implanty.pdf
  pobierz (470 KB SIWZ_implanty.pdf, data publikacji: 16 maja 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)