Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Implanty i osprzęt do endoprotezoplastyki

18 sierpnia 2014
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP.382.95.2014 EK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – t.j.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.:

IMPLANTY I OSPRZĘT DO ENDOPROTEZOPLASTYKI

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 18.08.2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - 50 kpl.; 2) Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacjach: ceramika na ceramika, ceramika na metal, metal na metal - 20 kpl.; 3) Endoproteza pierwotna cementowa stawu kolanowego - 50 kpl.; 4) Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego - 10 kpl.; 5) Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego - 6 kpl.; 6) System płyt i kabli do zaopatrywania złamań okołoprotezowych - 10 kpl.; 7) Panewka bezcementowa antyluksacyjna - 6 kpl.; 8) Elementy protez wykonanych z materiału przeznaczonego dla pacjentów uczulonych na metale - 262 szt.; 9) Dynamiczny stabilizator biodrowy - 80 kpl.; 10) Endoproteza bezcementowa uniwersalna stawu biodrowego - 80 kpl.; 11) Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego - 6 kpl.; 12) Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego zaopatrująca obydwa przedziały - 25 kpl.; 13) Endoproteza cementowana stawu kolanowego - 60 kpl.; 14) Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego - 10 kpl.; 15) Stabilizacja transpedicularna przezskórna krótko i długoodcinkowa - 12 kpl.; 16) Implant do stabilizacji międzytrzonowej typu plif oraz tlif stosowne zamiennie - 24 kpl.; 17) Proteza trzonu odcinaka piersiowo lędźwiowego - 20 szt.; 18) Substytut kości w formie proszku - 10 szt.; 19) Zestaw do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu przedniego i tylnego - deformacje kręgosłupa - 10 kpl.; 20) Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, rewizyjna - 10 kpl.; 21) Cementowa anatomiczna endoproteza stawu kolanowego - 30 kpl.; 22) Cementowa endoproteza stawu biodrowego 40 kpl.; 23) Cementowa endoproteza rewizyjna stawu biodrowego - 8 kpl.; 24) Gwoździe śródszpikowe - 150 kpl.; 25) Implanty ortopedyczne biodro, kolano - 825 szt.; 26) Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego hypoalergiczna - 10 kpl.; 27) Endoproteza stawu kolanowego rotacyjno-zawiasowa - 8 kpl.; 28) Cement kostny - 236 szt.; 29) Mieszalniki próżniowe do cementu - 200 szt.; 30) Resorbowalny syntetyczny materiał kościozastępczy zawierający gentamycynę w postaci pastylek - 20 szt.; 31) Implanty i narzędzia do zabiegów artroskopowych - 120 szt.; 32) Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa typu press-fit - 960 szt.; 33) Endoproteza anatomiczna i odwrócona stawu barkowego - 10 kpl.; 34) Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną - hypoalergiczną - 20 kpl.; 35) Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną - hypoalergiczną - 30 kpl.; 36) Piny, membrany, implanty - 66 szt.; 37) Implanty ortopedyczne uzupełniające - 80 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (37 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 24miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia;
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 8. Wadium - wartość ogólna – 192 373,80 zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 9. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 30.09.2014r. do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel. 94 34-88-104, fax. 94 34-88-103). Cena SIWZ w wersji papierowej - 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • 95_inf.o wyborze najkorzystniejszej oferty-implanty.pdf
  pobierz (185 KB 95_inf.o wyborze najkorzystniejszej oferty-implanty.pdf, data publikacji: 15 października 2014)
 • 95_odpowiedzi02-implanty.pdf
  pobierz (312 KB 95_odpowiedzi02-implanty.pdf, data publikacji: 17 września 2014)
 • 095_odpowiedzi01-implanty.pdf
  pobierz (130 KB 095_odpowiedzi01-implanty.pdf, data publikacji: 04 września 2014)
 • 095_modyfikacjia-implanty.pdf
  pobierz (184 KB 095_modyfikacjia-implanty.pdf, data publikacji: 04 września 2014)
 • 95_SIWZ_Implanty.pdf
  pobierz (501 KB 95_SIWZ_Implanty.pdf, data publikacji: 20 sierpnia 2014)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)