Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Implanty i osprzęt do endoprotezoplastyki

10 grudnia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

IMPLANTY I OSPRZĘT DO ENDOPROTEZOPLASTYKI

1.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 10.12.2009 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: 1). Zadanie nr 1 – Endoproteza całkowita stawu biodrowego, bezcementowa – 100 szt. 2). Zadanie nr 2 – Endoproteza całkowita stawu biodrowego, cementowa – 40 szt. 3). Zadanie nr 3 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego – 60 szt. 4). Zadanie nr 4 – Kosz i nadbudowa panewki – 10 szt. 5). Zadanie nr 5 – Endoproteza bipolarna stawu biodrowego anatomiczna – 60 szt. 6). Zadanie nr 6 – Endoproteza z krótkim trzpieniem – 70 szt. 7). Zadanie nr 7 – Cementowa, pierwotna endoproteza stawu kolanowego – 100 szt. 8). Zadanie nr 8 – Cementowa, rewizyjna endoproteza stawu kolanowego – 8 szt. 9). Zadanie nr 9 – Endoproteza pierwotna stawu kolanowego – 50 szt. 10). Zadanie nr 10 – Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego zaopatrująca obydwa przedziały – 30 szt. 11). Zadanie nr 11 – Endoproteza cementowa stawu biodrowego rewizyjna – 4 szt. 12). Zadanie nr 12 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna – 5 szt. 13). Zadanie nr 13 – Endoproteza bipolarna stawu biodrowego, cementowa – 50 szt. 14). Zadanie nr 14 – Panewka stawu biodrowego antyluksacyjna dwumobilna – 10 szt. 15). Zadanie nr 15 – Zestaw do rekonstrukcji ACL – 90 szt. 16). Zadanie nr 16 – Zestaw do szycia łąkotki – 10 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w całości na zadania).

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

9.Wadium - wartość całkowita - 129 400,00 zł. - Zadanie nr 1 – 16 500,00 zł., Zadanie nr 2 – 3 200,00 zł., Zadanie nr 3 – 27 100,00 zł., Zadanie nr 4 – 1 200,00 zł., Zadanie nr 5 – 6 900,00 zł., Zadanie nr 6 – 15 500,00 zł., Zadanie nr 7 – 29 800,00 zł., Zadanie nr 8 – 6 700,00 zł., Zadanie nr 9 – 7 900,00 zł., Zadanie nr 10 – 3 400,00 zł., Zadanie nr 11 – 700,00 zł., Zadanie nr 12 –1 500,00 zł., Zadanie nr 13 – 4 000,00 zł., Zadanie nr 14 – 1 200,00 zł., Zadanie nr 15 – 3 600,00 zł., Zadanie nr 16 – 200,00 zł.

10.Kryteria oceny ofert: cena – 100%;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 20.01.2010 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

  • wybor ofert_implanty.pdf
    pobierz (92 KB wybor ofert_implanty.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2010)
  • SIWZ_endoprotezy.pdf
    pobierz (299 KB SIWZ_endoprotezy.pdf, data publikacji: 16 grudnia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)