Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Implanty i osprzęt do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

16 maja 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

IMPLANTY I OSPRZĘT DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: ZADANIE NR 1 1 Endoproteza cementowa stawu kolanowego anatomiczna pierwotna z zachowaniem więzadła tylnego (PCL) 60 kpl. 2 Cement kostny 60 kpl. ZADANIE NR 2 1 Endoproteza cementowa stawu kolanowego anatomiczna tylno stabilizowana 60 kpl. 2 Cement kostny 60 kpl. ZADANIE NR 3 Cementowa endoproteza stawu kolanowego z zachowaniem więzadła tylnego (PCL), tylno stabilizowania oraz z możliwością zastosowania ruchomej wkładki polietylenowej (Mobile Bering) 120 kpl. ZADANIE NR 4 1 Cement kostny do mieszania próżniowego: 2 x min. 40 g 140 kpl.; 1 x min. 40 g 190 kpl. 2 Jednorazowe akcesoria do mieszania i podawania cementu: mieszalnik podwójny 140 szt.; mieszalnik pojedynczy 190 szt. ZADANIE NR 5 1 Zestaw do płukania pulsacyjnego komplet do biodra 200 kpl. 2 Zestaw do płukania pulsacyjnego komplet do kolana 130 kpl. ZADANIE NR 6 Endoproteza cementowa stawu biodrowego 80 kpl. ZADANIE NR 7 Endoproteza cementowa stawu biodrowego 60 kpl. ZADANIE NR 8 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 80 kpl. ZADANIE NR 9 Endoproteza całkowita stawu biodrowego, bezcementowa 80 kpl. ZADANIE NR 10 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 80 kpl. ZADANIE NR 11 Endoproteza bipolarna stawu biodrowego uniwersalna 30 kpl. ZADANIE NR 12 Endoproteza bipolarna stawu biodrowego anatomiczna 30 kpl. ZADANIE NR 13 Endoproteza cementowa, tytanowa połowicza stawu biodrowego Austin Moore 60 kpl. ZADANIE NR 14 Endoproteza z krótkim trzpieniem 30 kpl. ZADANIE NR 15 Bezcementowy system panewki rekonstrukcyjnej 10 kpl. ZADANIE NR 16 System panewek bezcementowych stawu biodrowego wraz z dużymi głowami artykulacja metal/metal 30 kpl. ZADANIE NR 17 Endoproteza bezcementowa uniwersalna stawu biodrowego przystosowana do implantacji międzymięśniowej 20 kpl. ZADANIE NR 18 1 Endoproteza rewizyjna modularna stawu biodrowego w wersji bezcementowej 10 kpl. 2 Endoproteza rewizyjna modularna stawu biodrowego w wersji cementowej 10 kpl. ZADANIE NR 19 1 Stabilizacja odcinka szyjno potylicznego, szyjnego i piersiowego z dostępu tylnego 30 kpl. 2 Płytki do przedniej stabilizacji odcinka szyjnego 20 kpl. 3 Klatki międzytrzonowe szyjne 20 szt. 4 Protezy trzonów szyjnych 20 szt. ZADANIE NR 20 1 Zestaw do stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa z dostępu tylnego 60 kpl. 2 Protezy trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa 20 szt. 3 Klatki międzytrzonowe lędźwiowe owalne PLIF 20 kpl.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w całości na zadania).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia nie spełnia" w następujący sposób:
  • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,
  • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony".
  • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony".
 8. Wadium wartość ogólna 139.200,00 zł.
 9. Kryteria oceny ofert:
  • Zadania nr 1-18 - cena 100%;
  • Zadania nr 19-20 - cena 70%;
  • jakość 30 %.
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych do dnia 26.06.2007 r. do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł
 16. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 16.05.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor_oferty-implanty0001.pdf
  pobierz (999 KB wybor_oferty-implanty0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • odpowiedzi_05-implanty0001.pdf
  pobierz (354 KB odpowiedzi_05-implanty0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • odpowiedzi_04-implanty0001.pdf
  pobierz (433 KB odpowiedzi_04-implanty0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • odpowiedzi_03-implanty0001.pdf
  pobierz (452 KB odpowiedzi_03-implanty0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • odpowiedzi_02-implanty0001.pdf
  pobierz (369 KB odpowiedzi_02-implanty0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • odpowiedzi_01-implanty0001.pdf
  pobierz (327 KB odpowiedzi_01-implanty0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • siwz-ortopedia.pdf
  pobierz (425 KB siwz-ortopedia.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)