Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Kardioangiograf

03 kwietnia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 04.03.2009 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: kardioangiograf – 1 szt.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2009.

 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - administrowali system Solmed przez okres minimum jednego roku w podobnej jednostce służby zdrowia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

 9. Wadium wynosi 60 000,00 zł.

 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 70%; 2) jakość techniczna – 30%

 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 18.05.2009 r. do godz. 10.00.

 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.simap.europa.eu

Załączniki:

 • wybor_oferty-kardioangiograf.pdf
  pobierz (343 KB wybor_oferty-kardioangiograf.pdf, data publikacji: 28 maja 2009)
 • wyjasnienia_02-kardioangiograf.pdf
  pobierz (1127 KB wyjasnienia_02-kardioangiograf.pdf, data publikacji: 20 maja 2009)
 • wyjasnienia_01-kardioangiograf.pdf
  pobierz (838 KB wyjasnienia_01-kardioangiograf.pdf, data publikacji: 18 maja 2009)
 • modyfikacja_SIWZ-kardioangiograf.pdf
  pobierz (172 KB modyfikacja_SIWZ-kardioangiograf.pdf, data publikacji: 29 kwietnia 2009)
 • rozstrzygnięcie protestu-kardioangiograf.pdf
  pobierz (133 KB rozstrzygnięcie protestu-kardioangiograf.pdf, data publikacji: 29 kwietnia 2009)
 • wezwanie do przyłączenia do protestu.pdf
  pobierz (296 KB wezwanie do przyłączenia do protestu.pdf, data publikacji: 21 kwietnia 2009)
 • protest- Siemens.pdf
  pobierz (555 KB protest- Siemens.pdf, data publikacji: 21 kwietnia 2009)
 • SIWZ-kardioangiograf.pdf
  pobierz (227 KB SIWZ-kardioangiograf.pdf, data publikacji: 07 kwietnia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)